Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

Bankowość elektroniczna - Zaloguj się

Średni kurs walut 241/A/NBP/2017

1 CHF CHF 3,6186
1 EUR EUR 4,2155
1 USD USD 3,5880
1 GBP GBP 4,7895

Waluty z 2017-12-13

Kursy walut obowiązujące w Banku

  Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.5005 3.7104
EUR 1 EUR 4.1042 4.3019
USD 1 USD 3.4949 3.6636
GBP 1 GBP 4.6330 4.9114
  Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4720 3.7396
EUR 1 EUR 4.0751 4.3316
USD 1 USD 3.4701 3.6888
GBP 1 GBP 4.6094 4.9355

Waluty z 2017-12-12 16:00

Średni WIBOR obowiązujący w Banku

W miesiącu grudzień 2017r.

1-miesięczny 1,66%
3-miesięczny 1,73%
6-miesięczny 1,81%
3-mies. za poprzedni kwartał 1,73%

* Średni WIBOR za m-c listopad 2017r.

Stopy procentowe NBP

Referencyjna 1.50%
Lombardowa 2.50%
Depozytowa 0.50%
Redyskontowa weksli 1.75%

Aktualności

500+

500+

Płatności internetowe kartą

Informujemy, iż w programie bankowości elektronicznej eBankNet pojawiła się nowa funkcjonalność polegająca na możliwości ustawienia limitu płatności internetowych kartą. Po dodaniu tej funkcjonalności limit ustawiony jest na "0" - dla Państwa bezpieczeństwa. W przypadku chęci dokonania płatności kartą przez Internet należy ten limit przed dokonaniem transakcji odpowiednio ustawić. Po dokonaniu płatności limit ten można znowu ustawić na "0" (dla bezpieczeństwa). Proszę przy tym pamiętać, iż limit ten nie może być większy od limitu ustalonego w Banku lub poprzez infolinię.

W eBankNet zmianę limitu realizujemy w zakładce "karty". Po kliknięciu w odpowiednią kartę z listy kart będących w Państwa dyspozycji, wyświetli się lista z przyznanymi limitami do karty. Celem zmiany limitu internetowego należy kliknąć "zmień" i wprowadzić kwotę limitu.


zmiany płatności kartą

 

 

 Podręcznik użytkownika

 

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Krapkowicach w celu dostosowania zapisów wynikających z Rekomendacji KNF dotyczących bezpieczeństwa transakcji internetowych od 1 lutego 2015r. wprowadza zmiany w regulacjach dotyczących funkcjonowania kart debetowych i kart kredytowych. Zmiany te obejmują:

czytaj więcej


talentowisko


e-KontoBS


ZMIANY WYNIKAJACE Z POSTANOWIEŃ USTAWY O USŁUGACH PŁATNICZYCH

Zmiany w regulaminach Banku Spółdzielczego w Krapkowicach 

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach uprzejmie informuje, że z dniem 24 października 2012r. ulegają zmianie Regulaminy Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dotyczące rachunków w tym rachunków lokat, kart debetowych dla osób fizycznych i firm oraz bankowości elektronicznej.

Główna zmiana Regulaminów polega na ich dostosowaniu do wymogów Ustawy o usługach płatniczych wprowadzającej do krajowego porządku prawnego zapisy Dyrektywy 2007/64/We z dnia 13 listopada 2007r. o usługach płatniczych w  ramach rynku wewnętrznego (tzw. Dyrektywa PSD). Głównym celem ww. Dyrektywy jest stworzenie jednolitego, europejskiego rynku płatniczego i ustandaryzowanie zasad realizacji usług płatniczych w obrocie krajowym i dewizowym w ramach całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Ustawa o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011r, Nr 199 poz. 1175) reguluje kompleksowo obszar usług płatniczych i określa przede wszystkim:

 • warunki świadczenia usług płatniczych w tym wymogi dotyczące obowiązków informacyjnych banku w zakresie świadczenia usług płatniczych,
 • prawa i obowiązki stron umów o świadczenie usług płatniczych,
 • zakres odpowiedzialności z tytułu usług płatniczych.

W związku powyższym z dniem 24 października 2012r. zostają wprowadzone do regulacji bankowych (dotyczących rachunków w tym rachunków lokat, kart debetowych dla osób fizycznych i firm, bankowości elektronicznej) zmiany wynikające z postanowień Ustawy o usługach płatniczych.

Zmiany wchodzące w życie 24 października 2012r. obejmują:

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach - określa zasady:

 •  otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz lokat;
 • korzystania z kanałów bankowości elektronicznej;
 •  wydawania i obsługi kart debetowych, wydawanych do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

Zapisy zawarte w dotychczas obowiązujących regulaminach dotyczące rachunków Konto Osobiste, Konto Senior, Konto Student, Konto Junior, Konto Lokata Bis, rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie, kart debetowych oraz bankowości elektronicznej zostają włączone do Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach - określa zasady:

 • otwierania i prowadzenia rachunków bankowych;
 •  korzystania z kanałów bankowości elektronicznej;
 • wydawania i obsługi kart debetowych, wydawanych do rachunków bieżących lub pomocniczych. 

Zapisy zawarte w dotychczas obowiązujących regulaminach dotyczące rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, Konto Lokata Firm, rachunków lokat terminowych, kart debetowych oraz bankowości elektronicznej zostają włączone do Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach.

Ponadto z dniem 24 października zostają wprowadzone:

 1. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych.
 2. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych.
 3. Regulamin kart kredytowych w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach - określa zasady wydawania i używania kart kredytowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach.
 4. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach -  określa zasady wydawania  i używania kart kredytowych Visa Business dla klientów instytucjonalnych.


««« ««  1 | 2 | 3  »» »»»

U nas rachunki zapłacisz najtaniej

[ Zamknij okno ]